Podmienky účasti v partnerskom programe

1. Rozsah pôsobnosti

(1) Tieto Podmienky účasti (ďalej len "PP") sa vzťahujú na zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Wellcosan GmbH, Hinkelhofer Straße 4, 36381 Schlüchtern, Nemecko, a zmluvnými partnermi (ďalej len "partner") partnerského programu Reboots (ďalej len "partnerský program").

(2) Naše služby poskytujeme výlučne na základe týchto TB. Vlastné podmienky Partnera vyžadujú náš výslovný písomný súhlas, a preto sa neuplatňujú, aj keď proti ich uplatniteľnosti výslovne nenamietame.

(3) TB sú určené len pre podnikateľov v zmysle § 14 BGB. Spotrebitelia sú z účasti na partnerskom programe vylúčení.

2. Uzatvorenie zmluvy

(1) Zmluva medzi nami a partnerom týkajúca sa umiestnenia reklamných materiálov sa uzatvára výlučne prostredníctvom nášho online postupu podávania žiadostí na stránke reboots.de/affiliate-area/. Registráciou partner predkladá ponuku na účasť v partnerskom programe a tým akceptuje TB. Zmluva je uzavretá až vtedy, keď výslovne vyhlásime prijatie ponuky alebo zverejníme konkrétny reklamný materiál pre partnera.

(2) Na účasť v partnerskom programe a na uzavretie zmluvy s nami nie je žiadny nárok. Jednotlivých partnerov môžeme kedykoľvek odmietnuť bez uvedenia dôvodu.

3 Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je účasť v partnerskom programe, ktorého cieľom je zvýšiť predaj našich produktov prostredníctvom našej webovej stránky. Účasť v partnerskom programe je pre partnera bezplatná. Na tento účel poskytujeme partnerovi prostredníctvom partnerského programu výber reklamných médií podľa vlastného uváženia. Pritom môžeme súčasne ponúkať rôzne programy (ďalej len "kampane").

(2) Partner umiestňuje pre neho vydané reklamné materiály na vlastnú zodpovednosť na svojich webových stránkach zaregistrovaných a zverejnených v partnerskom programe (ďalej len "partnerská webová stránka") alebo inde. Partner sa slobodne rozhoduje, či a na akú dobu umiestni reklamný materiál na partnerskej webovej stránke. Je oprávnený reklamný materiál kedykoľvek odstrániť

(3) Za inzerciu a úspešné sprostredkovanie transakcií (napr. objednávok) dostáva Partner sprostredkovateľskú províziu, ktorá závisí od rozsahu a reálnej hodnoty služby. Podrobnosti vyplývajú z popisu príslušnej kampane v partnerskom programe a bodu 7 týchto PP.

(4) Partnerský program nezakladá žiadny iný zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami nad rámec tejto zmluvy.

4. Fungovanie partnerského programu

(1) Partner sa musí zaregistrovať do Partnerského programu s údajmi požadovanými pri registrácii. Po registrácii bude Partnerovi zriadený zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého môže Partner spravovať svoje partnerské aktivity.

(2) Za uvoľnenie Partnerského programu má Partner nárok na poplatok

(2) V prípade schválených kampaní poskytneme Partnerovi špecifický HTML kód pre odkazy a iné reklamné materiály, ako aj v prípade potreby zľavový kupón, ktorý možno použiť výlučne na našich webových stránkach, pomocou ktorého možno identifikovať používateľov webových stránok Partnera, keď kliknú na odkaz alebo použijú zľavový kupón v rámci objednávky. Partner musí tento kód HTML integrovať do svojich webových stránok, aby bolo možné sledovanie.

(3) Prostredníctvom zákazníckeho účtu bude mať Partner prístup aj k určitým nami podrobne stanoveným štatistickým údajom o ním využívaných reklamných médiách.

5. Naše povinnosti

(1) Partnerovi poskytneme výber reklamných médií (napr. reklamné bannery, textové odkazy, videá, obrázky, brožúry) (ďalej len "reklamné médiá") pre jednotlivé kampane podľa nášho uváženia.

(2) Vhodným spôsobom zabezpečíme sledovanie návštevníkov, ktorí sa dostanú na našu webovú stránku prostredníctvom reklamných médií integrovaných Partnerom do jeho webovej stránky (ďalej len "Partner Leads"). Taktiež zabezpečíme, aby všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom Partner Leads (ďalej len "predaj") boli priradené Partnerovi.

(3) Našu webovú stránku a služby na nej ponúkané, ako napríklad poskytovanie údajov o produktoch, prevádzkujeme v rámci technických možností, ktoré máme k dispozícii, podľa vlastného uváženia. V tejto súvislosti nezodpovedáme za bezchybnú a/alebo nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Kvalita a správnosť produktov a reklamných materiálov ponúkaných na našej webovej stránke je na našom vlastnom uvážení.

(4) Ďalej sa zaväzujeme zaplatiť odmenu podľa článku 7 za podmienok v ňom uvedených.

6. Práva a povinnosti partnera

(1) Partner môže integrovať reklamné materiály len do partnerských webových stránok. Partner má výslovne zakázané vykonávať zmeny v reklamných nosičoch. Reklamné nosiče sa môžu na webových stránkach partnera používať len na účely stanovené v tejto zmluve.

(2) Partner je zodpovedný za obsah a priebežnú prevádzku samotných partnerských webových stránok a počas platnosti tejto zmluvy na ne nesmie umiestniť žiadny obsah, ktorý by porušoval platné právne predpisy, dobré mravy alebo práva tretích osôb a/alebo by mohol poškodiť naše dobré meno. Sme oprávnení, nie však povinní, kontrolovať partnerské webové stránky. Partnerovi je zakázané šíriť najmä obsah, ktorý - oslavuje rasizmus, - oslavuje násilie a extrémizmus akéhokoľvek druhu, - vyzýva a nabáda na trestné činy a/alebo porušuje zákon, ohrozuje život, zdravie alebo majetok, - podnecuje nenávisť voči osobám alebo spoločnostiam, - vyjadrenia, ktoré porušujú osobné práva, Hanobenie, ohováranie a ohováranie používateľov a tretích strán, ako aj porušovanie zákona o poctivom obchodovaní, - obsah porušujúci autorské práva alebo iné porušovanie práv duševného vlastníctva alebo - sexuálne obťažovanie používateľov a tretích strán. Takýto obsah nesmie byť integrovaný na samotnej partnerskej webovej stránke, ani sa z partnerskej webovej stránky nesmú vytvárať odkazy na zodpovedajúci obsah na iných webových stránkach.

(3) Akákoľvek forma zneužitia, t. j. generovanie potenciálnych zákazníkov a/alebo predaja prostredníctvom nekalých metód alebo neprípustných prostriedkov, ktoré porušujú platné právne predpisy a/alebo tieto TP, je zakázaná. Partnerovi sa najmä zakazuje, aby sa sám alebo prostredníctvom tretích strán pokúšal generovať potenciálne zákazníkov a/alebo predaj prostredníctvom jedného alebo viacerých z nasledujúcich postupov alebo aby zabezpečil, že predaj bude pripísaný Partnerovi:

  • Fingovanie potenciálnych zákazníkov alebo predaja, ktorý sa v skutočnosti neuskutočnil, napr. neoprávneným poskytnutím údajov tretej strany alebo poskytnutím nepravdivých alebo neexistujúcich údajov pri objednávaní tovaru na našej webovej stránke,
  • Používanie foriem reklamy, ktoré umožňujú sledovanie, ale nezobrazujú reklamný materiál, nezobrazujú ho nápadne alebo ho nezobrazujú v určenom tvare a/alebo veľkosti,
  • Pustenie súborov cookie: súbory cookie sa nesmú nastaviť pri návšteve webovej stránky, ale len vtedy, ak používateľ partnerskej webovej stránky predtým dobrovoľne a vedome klikol na reklamný materiál,
  • Ďalšie formy partnerského podvodu (najmä spamovanie pomocou súborov cookie, nútené kliknutia, skákanie po partnerských stránkach), ako aj používanie vrstiev, doplnkov, iFramov a technológií po zobrazení s cieľom zvýšiť počet potenciálnych zákazníkov/predajov,
  • Používanie pojmov chránených zákonom, najmä zákonom o ochranných známkach, pre nás alebo tretie strany, napríklad vo vyhľadávačoch, v umiestňovaní reklám alebo v reklame partnerskej webovej stránky bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu

Partner má najmä zakázané udržiavať na internete webové stránky, ktoré by mohli viesť k riziku zámeny s nami alebo nami ponúkanými produktmi. Partner najmä nesmie od nás kopírovať naše webové stránky, vstupné stránky alebo iné vystúpenia, ani od nás preberať grafiku, texty alebo iný obsah. Partner sa musí vyhnúť dojmu, že partnerská webová stránka je naším projektom alebo že jej prevádzkovateľ je s nami ekonomicky prepojený spôsobom, ktorý presahuje rámec partnerského programu a tejto zmluvy. Akékoľvek použitie materiálov alebo obsahu z nášho vzhľadu, ako aj našich log alebo ochranných známok partnerom si vyžaduje náš predchádzajúci písomný súhlas.

(4) Partner sa zaväzuje prevádzkovať partnerskú webovú stránku v súlade s platnými právnymi predpismi vo všetkých ostatných ohľadoch, a najmä zachovávať riadny imprint.

(5) E-mailová reklama obsahujúca reklamné materiály alebo reklama pre nás akýmkoľvek iným spôsobom sa môže vykonávať len vtedy, ak to bolo vopred schválené našou spoločnosťou a bol udelený výslovný súhlas s reklamou prostredníctvom e-mailu pre všetkých adresátov a bolo vykonané a zdokumentované overenie e-mailovej adresy prostredníctvom postupu dvojitého súhlasu.

(6) Partner je povinný bezodkladne odstrániť reklamný materiál z webovej stránky partnera, ak ho o to požiadame. To platí aj a najmä pre webové stránky, na ktoré si z akéhokoľvek dôvodu neželáme integrovať reklamný materiál alebo si to už neželáme.

(7) Partner je povinný bezodkladne odstrániť reklamný materiál z partnerskej webovej stránky

(7) Partner sa zdrží akýchkoľvek odkazov na nás a naše produkty v akejkoľvek reklame na partnerskej webovej stránke. Partner najmä nesmie umiestňovať žiadne kontextové reklamy (najmä Google AdWords alebo AdSense), ktoré obsahujú náš názov, kľúčové slová alebo značky spoločnosti alebo sú doručované vďaka použitiu príslušných kľúčových slov. To isté platí aj pre názvy našich produktov.

(8) Partner sa zaväzuje zdržať sa elektronických útokov akéhokoľvek druhu na náš systém sledovania a/alebo naše webové stránky. Elektronické útoky zahŕňajú najmä pokusy o prekonanie, obídenie alebo iné znefunkčnenie bezpečnostných mechanizmov systému sledovania, používanie počítačových programov na automatické čítanie údajov, aplikáciu a/alebo šírenie vírusov, červov, trójskych koňov, útokov hrubou silou, spamu alebo používanie iných odkazov, programov alebo postupov, ktoré môžu poškodiť systém sledovania, partnerský program alebo jednotlivých účastníkov partnerského programu.

(9) Partner sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek elektronických útokov akéhokoľvek druhu na náš systém sledovania a/alebo naše webové stránky

(9) Propagácia prostredníctvom webových stránok alebo obchodných platforiem tretích strán (napr. Amazon, Ebay atď.) je prísne zakázaná.

(10) Umiestňovanie a propagácia partnerských zľavových kupónov bez dátumu platnosti na webových stránkach, profiloch na Facebooku a podobne je prísne zakázané.

7. Odmena

(1) Zmluvný partner od nás dostane odmenu na základe výkonu za predaj uskutočnený na našich webových stránkach prostredníctvom affiliate leads.

(2) Nárok na vyplatenie odmeny vzniká len za nasledujúcich podmienok: - predaj koncového zákazníka u nás vznikol v dôsledku reklamnej činnosti partnera, - predaj bol nami zaznamenaný ("sledovaný"), - predaj bol nami uvoľnený a potvrdený a - nedošlo k zneužitiu v zmysle bodu 6.3 týchto PP.

(3) Za predaj sa považuje úplne dokončená objednávka vygenerovaná na našej webovej stránke koncovým zákazníkom, ktorú koncový zákazník aj zaplatil. Za predaj sa nepovažuje zrušenie objednávky - z akéhokoľvek dôvodu - ak koncový zákazník nezaplatil alebo ak sa platby uskutočnené koncovým zákazníkom vrátia.

(4) Za predaj sa nepovažujú objednávky, ktoré sa nevracajú

(4) Objednávky zadané partnerom alebo jeho príbuznými nepodliehajú odmene.

(5) Objednávky, ktoré vznikli v dôsledku partnerských podnetov vytvorených prostredníctvom partnerských webových stránok alebo iných reklamných plôch, pri ktorých sme partnera požiadali o odstránenie reklamných materiálov, nepodliehajú odmene. Toto platí od okamihu podania žiadosti.

(6) Pre otázku, či predaj vychádza z partnerského lead-u, je rozhodujúci nami používaný systém sledovania. Ak nie je v partnerskom programe alebo v jednotlivých kampaniach uvedené inak, platí zásada "Posledný cookie vyhráva" s dobou platnosti cookie 30 dní. Nenesieme zodpovednosť za platbu, ak a v rozsahu, v akom systém sledovania zlyhá alebo spôsobí inú poruchu, ktorá má za následok, že priradenie leadov alebo predaja k jednotlivým partnerom nie je možné alebo je možné len so značným úsilím.

(7) Výška odmeny vychádza z provízie uvedenej v príslušnej kampani v čase predaja. Ak nie je uvedené inak, platí provízia vo výške 10 % z hrubej ceny príslušného predaja

(8) Všetky uvedené provízie predstavujú čistú odmenu a vyplácajú sa vrátane DPH.

8. Vyúčtovanie

(1) Partnerovi poskytneme výpis nárokov na odmenu na jeho zákaznícky účet. Partner výpis bezodkladne skontroluje. Ak má Partner voči výpisu námietky, musí nám ich písomne oznámiť do štyroch týždňov. Po uplynutí tejto lehoty sa vyúčtovanie považuje za správne.

>>

(2) Pohľadávky na odmenu sa stávajú splatnými po uplynutí jedného mesiaca od konca mesiaca, do ktorého spadá prijatie platby koncového zákazníka za príslušný predaj. Nároky na odmenu sú splatné len vtedy, ak sa dosiahne minimálna výška platby 25 eur. Partner má právo požadovať aj nižšie sumy za úhradu paušálneho poplatku za spracovanie vo výške 5,- eur. Poplatok sa odpočíta zo sumy, ktorá má byť vyplatená.

(3) Výplata sa uskutoční bankovým prevodom s účinkom odpustenia dlhu na bankové údaje, ktoré Partner uložil na zákazníckom účte, alebo na účet Paypal, ktorý Partner uložil na zákazníckom účte. Prípadné transakčné poplatky (napr. za bankové účty v zahraničí) znáša Partner

9. Zodpovednosť

(1) Neobmedzená zodpovednosť: Zodpovedáme bez obmedzenia za úmysel a hrubú nedbanlivosť, ako aj v súlade so zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. Za škody vzniknuté v dôsledku ujmy na živote, tele a zdraví osôb zodpovedáme z ľahkej nedbanlivosti.

(2) Vo všetkých ostatných ohľadoch platí nasledujúca obmedzená zodpovednosť: V prípade ľahkej nedbanlivosti sme zodpovední len v prípade porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie je predpokladom riadneho plnenia zmluvy a na ktorej splnenie sa partner môže pravidelne spoliehať (kardinálna povinnosť). Zodpovednosť za miernu nedbanlivosť je obmedzená výškou škody, ktorú bolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy a ktorej vznik sa musel spravidla očakávať.

(3) Nemáme žiadnu ďalšiu zodpovednosť.

(4) Uvedené obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, zástupcov a orgánov.

10. Nárok na náhradu škody/zmluvná pokuta

(1) Partner nás a našich zamestnancov alebo zástupcov odškodní v prípade nárokov vznesených z dôvodu údajného alebo skutočného porušenia právnych predpisov a/alebo porušenia práv tretích osôb činnosťou, ktorú partner vykonal v súvislosti s Partnerským programom, pred všetkými nárokmi tretích osôb, ktoré z toho vyplývajú. Okrem toho sa Partner zaväzuje uhradiť všetky náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku takéhoto nároku tretích strán. Medzi nahraditeľné náklady patria aj náklady na primeranú právnu obranu.

(2) Partner sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorú určíme podľa nášho primeraného uváženia za každý prípad zneužitia v súlade s bodom 6.3 a ktorú v prípade sporu preskúma súd. Zmluvná pokuta nesmie presiahnuť dvanásťnásobok najsilnejšieho mesačného obratu partnera za posledných šesť mesiacov pred zneužitím. Ďalšie nároky na náhradu škody zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

11. Práva na používanie

(1) Reklamné materiály a náš ďalší obsah sú chránené autorským právom a/alebo inými právami priemyselného vlastníctva. Partnerovi udeľujeme jednoduché a nevýhradné právo na používanie reklamných materiálov počas trvania a na účel tejto zmluvy.

(2) Akákoľvek úprava, rozmnožovanie, šírenie alebo verejná reprodukcia reklamných materiálov alebo ich podstatnej časti z hľadiska druhu a rozsahu si vyžaduje náš predchádzajúci písomný súhlas, pokiaľ presahuje rozsah udelený v odseku 1.

12. Dôvernosť

(1) Partner sa zaväzuje, že všetky poznatky o našom obchodnom a podnikateľskom tajomstve alebo iné dôverné informácie získané v rámci zmluvného vzťahu bude po neobmedzenú dobu (aj po skončení platnosti tejto zmluvy) uchovávať v tajnosti, používať ich len na účely tejto zmluvy, najmä ich nebude poskytovať tretím osobám ani inak využívať. Ak informácie označíme ako dôverné, platí nevyvrátiteľná domnienka, že ide o obchodné alebo podnikateľské tajomstvo.

(2) S obsahom tejto zmluvy a s dokumentmi, ktoré sa jej týkajú, je partner povinný zaobchádzať dôverne (ako s obchodným a podnikateľským tajomstvom).

(3) Partner uloží povinnosť mlčanlivosti svojim zamestnancom a iným osobám, ktorých služby využíva na plnenie svojich zmluvných záväzkov, spôsobom zodpovedajúcim vyššie uvedeným odsekom 1 a 2.

13. Doba platnosti a ukončenie zmluvy, pozastavenie platnosti

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a každá zo zmluvných strán ju môže kedykoľvek vypovedať bez výpovednej lehoty a bez uvedenia dôvodu.

(2) Okrem toho a nad rámec toho zostáva nedotknuté právo zmluvných strán ukončiť zmluvný vzťah mimoriadnou výpoveďou z vážneho dôvodu. Pre nás oprávnený dôvod oprávňujúci na mimoriadne ukončenie zmluvy existuje najmä v nasledujúcich prípadoch: - závažné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany partnera, najmä porušenie bodov 6.2, 6.4 a/alebo 6.8, - porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a neodstránenie alebo neukončenie porušovania napriek našej výzve, - prípad zneužitia v zmysle bodu 6.3.

(3) Výpoveď zmluvy je možné podať prostredníctvom e-mailu. Výpoveď oznámená nami prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň jej odoslania na e-mailovú adresu uvedenú partnerom v zákazníckom účte. Výpoveď môžeme vyhlásiť aj obmedzením prístupu k zákazníckemu účtu. Partner môže výpoveď vyhlásiť aj vymazaním zákazníckeho účtu. Zmluva zaniká okamihom doručenia výpovede.

(4) Po ukončení zmluvy je partner povinný bezodkladne odstrániť z partnerskej webovej stránky všetky reklamné materiály a iné odkazy a obsah od nás. To platí aj pre webové stránky alebo iné reklamné nosiče, do ktorých partner integroval reklamné nosiče alebo odkazy bez toho, aby bol na to oprávnený.

(5) Zodpovede a/alebo predaje vytvorené po ukončení zmluvy nemajú za následok povinnosť zaplatiť odmenu.

(6) Namiesto ukončenia zmluvy môžeme v prípadoch uvedených v bode 13.2 zablokovať aj zákaznícky účet. To platí aj v prípade, ak existuje len dôvodné podozrenie zo zneužitia v súlade s bodom 6.3. Partnera budeme informovať o dôvode blokácie a blokáciu opäť zrušíme, keď sa objasnia a prípadne odstránia dôvody, ktoré viedli k blokácii. Zvody vytvorené počas obdobia blokácie nemajú za následok povinnosť vyplatiť odmenu.

14. Záverečné ustanovenia

(1) Ak zmluva obsahuje neplatné ustanovenia, platnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nie je dotknutá.

(2) Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto VZP. Akékoľvek zmeny budú partnerovi oznámené e-mailom. Ak Partner so zmenami nesúhlasí, je oprávnený nám to oznámiť do štyroch týždňov od doručenia oznámenia o zmene. V takom prípade máme osobitné právo na ukončenie zmluvy. Ak sa takéto oznámenie v tejto lehote neuskutoční, zmeny sa považujú za prijaté a po uplynutí tejto lehoty nadobúdajú platnosť.

(3) Táto zmluva sa riadi výlučne nemeckým právom.

(4) Ak je partnerom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo špeciálny fond verejného práva, ako miesto príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce zo zmlúv medzi nami a partnerom alebo v súvislosti s nimi sa dohodlo naše sídlo.